home دسته‌بندی نشده تعبیر دیدن میمون در خواب

تعبیر دیدن میمون در خواب


تعبیر دیدن میمون در خواب

تعبیر خواب میمون : بسیاری از معبران دیدن میمون در خواب را خوب نمیدانند مگر اینکه آن را از خود دور کنید و یا اگر با آن جنگ میکنید میمون را شکست بدهید. بیشتر معبران میمون را به دشمن و یا کردار بد فرد در بیرداری تعبیر میکنند. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب میمون را آماده کردایم.

تعبیر خواب میمون

در کتاب سرزمین رویاها برای تعبیر خواب میمون آمده است

خواب میمون: راز خود را برای کسی فاش نکنید.
اشخاص بی پول خواب میمون ببینند: پول.
پولدارها خواب میمون ببینند: بیماری و دردسر.
شما یک میمون دارید: یک دوست دورو و مزدور در کنار شما هست.

تعبیر خواب میمون محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین گوید: میمون در خواب، دلیل بر دشمنی فریبنده و ملعون است. اگر دید بر بوزینه(میمون) نشسته بود و آن بوزینه مطیع او بود، دلیل که بر دشمن غالب شود و او را قهر کند. اگر دید با بوزینه نبرد می کرد و بر وی چیره شد، دلیل که بیمار شود و از آن شفا نیابد، یا عیبی بر تن او پدید آید که از آن خلاصی نیابد.

همچنین بخوامید: تعبیر خواب صدای حیوانات , تعبیر خواب سوسک , تعبیر خواب شیر

تعبیر خواب میمون ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی گوشت میمون را خورده‌ای دچار رنج و عیب و ناخوشی می‌شوی.
اگر در خواب ببینی میمون را کشته‌ای، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی.

تعبیر خواب میمون منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی گوید: بوزینه در خواب دشمنی است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بلکه بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می کند بخصوص با بیننده خواب.
اگر دیدید بوزینه ای در خانه دارید کسی در محدوده خانه شما یا محلی که کار می کنید با شما دشمنی و خصومت دارد.
اگر بوزینه از مقابل شما گریخت امنیت خواهید یافت اما باید هوشیار باشید زیرا از گزند مجدد او در امان نخواهید بود.
اگر در خواب دیدید که به دنبال بوزینه ای میدوید و می خواهید او را بگیرید و بوزینه از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می جهد و شما را با خود می کشاند کسی هست که با فریب و نیرنگ، امری را به شما مشتبه می کند و مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می دارد.


منبع:حرف تازه
گرداوری شده : ایران فراز

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A