home دسته‌بندی نشده تعبیر دیدن شیر (سلطان جنگل) در خواب

تعبیر دیدن شیر (سلطان جنگل) در خواب


تعبیر دیدن شیر (سلطان جنگل) در خواب

تعبیر خواب شیر : این حیوان بیشتر بخاطر وحشی بودنش به قدرت تعبیر میشود. به این جانور با ابهت از دیرباز تا کنون در فرهنگ و ادبیات ملل گوناگون جهان توجه شده‌ است. شیرها ساختار اجتماعی مشخصی دارند که بر پایهٔ تشکیل گروهی به سرپرستی یک تا سه نر و تعدادی ماده به همراه توله‌هایشان است. آن‌ها به صورت گروهی به شکار می‌روند و شکارکردن بیشتر بر دوش شیرهای ماده است. با آنکه شیرهای نر شکار نمی‌کنند اما وظیفهٔ محافظت از گروه و قلمرو آن را بر دوش دارند؛ ناحیه‌ای که می‌تواند تا ۲۶۰ کیلومتر مربع را پوشش دهد.
ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب شیر سلطان جنگل را آماده کردایم.

تعبیر خواب شیر

تعبیر خواب شیر به فرمایش حضرت امام جعفر صادق(ع)

حضرت امام جعفر صادق(ع) فرماید: دیدن شیر در خواب برسه وجه بود . پادشاه , مردی دلیر , دشمن قوی .

تعبیر خواب شیر به فرمایش حضرت دانیال

حضرت دانیال فرماید: اگر کسی در خواب ببیند که پادشاه به او یک شیر داد ، نشانه آنست که به قدرت میرسد.
اگر کسی در خواب ببیند که بر پشت شیر نشسته است ، نشانه آنست که به جاه و مقام میرسد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب فیل , تعبیر خواب شنیدن صدای حیوانات

تعبیر خواب شیر محمد ابن سیرین

محمد ابن سیرین گوید: اگر کسی در خواب ببیند که گوشت شیر میخورد ، نشانه آنست که از پادشاه ، قدرتی دریافت میکند.

تعبیر خواب شیر خالدبن العنبری

خالدبن العنبری گوید: شیر در خواب به سلطانی ظالم و ستمکار یا بر جهل و تکبر و سرگردانی دلالت دارد .
همچنین گویند که دیدن شیر در خواب بر دمنی قوی و بانفوذ دلالت دارد.

در کتاب سرزمین رویاها برای تعبیر خواب شیر آمده است:

خواب شیر ماده: شانس برای خوانواده بیننده خواب
یک ماده شیر با بچه هایش: خوشبختی
یک شیر ماده و نر باهم میجنگند: بیماری و ناراحتی
یک ماده شیر میدود: بیماری خطرناک
یک ماده شیر گوشت میخورد: ثروت

شیر نر

خواب شیر نر: احترام بسیار برای بیننده خواب
یک زن خواب غرش شیر نر را ببیند: او پیشرفتی خواهد کرد که ابدا انتظارش را نخواهد داشت
یک مرد خواب غرش شیر نر را ببیند: او مورد تحسین زنها قرار میگیرد
یک شیر نر دنبال شما میکند: وقایع ناگوار
یک شیر نر را میکشید: استقلال مالی , موفقیت.


منبع:حرف تازه
گرداوری شده : ایران فراز

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A