home دسته‌بندی نشده تعبیر دیدن تفنگ در خواب

تعبیر دیدن تفنگ در خواب


تعبیر دیدن تفنگ (سلاح گرم) در خواب

تعبیر خواب تفنگ : زمانی که اسم تفنگ به میان میاید , همه به یاد جنگ و خونریزی می افتند. تعبیرگران برای دیدن تفنگ در خواب تعابیر بسیاری دارند که بستگی به نوع خواب دارد. در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه تعبیر خواب تفنگ را آماده کردایم.

تعبیر خواب تفنگ

تعبیر خواب تفنگ به فرمایش امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سلاح عبارتند از: قوت , بزرگی , کامیابی , حکومت , ریاست , پناهگاه.

تعبیر خواب تفنگ به فرمایش یوسف نبی علیه السلام

یوسف نبی علیه السلام فرماید: دیدن شمشیر کارد وسلاح قوت بوی رسد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب چاقو , تعبیر خواب خون , تعبیر خواب دعوا کردن , تعبیر دیدن زخم در خواب

تعبیر خواب تفنگ ابن سیرین

ابن سیرین گوید: اگر ببینی با خنجر اسلحه‌های زیاد دیگری هم داری، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی و کار تو رو به راه و منظم می‌شود .

تعبیر خواب تفنگ آنلی بیتون

آنلی بیتون گوید: دیدن اسلحه در خواب ، نشانه رنج و اندوه است. شتیدن صدای شلیک اسلحه در خواب ، نشانه از دست دادن کار است.
اگر در خواب با اسلحه به طرف کسی تیراندازی کنید ، نشانه آن است که به راهی خطا خواهید رفت.
اگر در خواب کسی با اسلحه به طرف شما تیراندازی کند، علامت آن است که به بیماریی خطرناک دچار خواهید شد و افراد خطاکار شما را ناراحت خواهند ساخت.
اگر زنی خواب ببیند با اسلحه تیراندازی می کند ، علامت آن است که با دیگران جروبحث و مشاجره خواهد کرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد کشاند.

درکتاب سرزمین رویاها برای تعبیر تفنگ آمده است:

خواب اسلحه گرم : به حقیقت پیوستن سریع امیدهای شما , مشاجره
یک تفنگ دارید : یکنفر دیگر از چیزی که شما خواستارش هستید استفاده می کند.
دیگران تفنگ دارند: نگرانیها بر طرف می شوند.
تعدادی اسلحه گرم دارید: پول فراوان.
اسلحه گرم حمل می کنید: یک محکمه در پیش داری .


منبع:حرف تازه
گرداوری شده : ایران فراز

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A